Ochrana osobných údajov

 1. Firma LifeLike (dále také jako „spoločnosť“) spracováva Vaše osobné údaje, nutné pre riadny výkon svojej činnosti (ďalej tiež ako „Osobné údaje“).
 2. Vaše Osobné údaje spoločnosť spracováva iba pre nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základoch:
  1. plnenie zmluvy (ďalej tiež ako „Zmluva“)
  2. marketing – na základe Vašeho odvolateľného súhlasu
   Google AdWords – identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (remarketing).
   Facebook Pixel – identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy.
 3. Osobné údaje budú spoločnosti poskytnuté týmto tretím osobám:
  1. osobám poskytujúcim spoločnosti serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktoré sú ich obchodnými partnermi;
  2. pre účel plnenia zmluvy tiež účtovníčke, a to konkrétne společnosti LifeLike food s.r.o.;
  3. pre účel plnenia zmluvy tiež môžu byť poskytnuté externej advokátskej kancelárii;
 4. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám zo zemí mimo EU a EHP.
 5. Osobné údaje budú spoločnosti spra­covávané po dobu trvania Zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnou k plneniu archivačných povinností spoločnosti, podľa platných právnych predpisov najdlhšie však 10 rokov od ich ukončenia. Informácie uchovávané na základe udeleného súhlasu budú spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.
 6. V súladu s predpismi pre ochranu osobných údajov máte tieto práva:
  1. Právo na prístup k Osobným údajom u spoločnosti , čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie spoločnosti, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či niesu spracovávané, a pokiaľ sú, tak za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získane, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže spoločnosť požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
  2. Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať spoločnosť o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobných údajov čo znamená, že spoločnosť musí vymazať Vaše Osobné údaje pokiaľ (I) už niesu potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (II) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie (III) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (IV) spracovanie je protiprávne alebo (V) to ukladá zákonná povinnosť.
  4. Právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov, čo znamená, že pokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne pokiaľ (I) popierate presnosť Osobných údajov, (II) spracovanie je protiprávne, ale miesto výmazu Osobných údajov chcete ich spracovaniu iba obmedziť, (III) spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy áno (IV) alebo pokiaľ bola Vami vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6., spoločnosť môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vaším súhlasom, prípadne tím, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu nebo obhajoby právnych nárokov,
  5. Právo na prenositeľnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti so súhlasom k spracovaniu alebo pre účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo, aby spoločnosť tieto údaje predala inému správcovi.
  6. Právo vzniesť námietku proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u spoločnosti podať písomnú či elektronickú námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov, čim spôsobíte, že spoločnosť Osobní údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.
 7. VVšetka svoje práva, stanovená predchádzajúcim odstavcom, môžete uplatniť u spoločnosti Total sport Pink s.r.o. buďto písomnou formou doporučeným dopisom, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailovej adrese lifelike@email­.cz.
 8. Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov na adrese: www.dataprotection.gov.sk/uoou/.
 9. Poskytnutie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy je požadované z dôvodu, že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne ich poskytnutie vyžaduje zákon. Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť neuzatvorenie zmluvy.
 10. Na základe spracovávaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.
 11. V prípade, že bude spoločnosť Total sport Pink s.r.o. chcieť používať osobné údaje k inému účelu, než ktorý je stanovený v tejto informačnej doložke, bezodkladne vám poskytne informácie o tomto inom účelu a ďalšie informácie uvedené v tejto doložke.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/…ask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku

Cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, obecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nejde použiť pre zistenie totožnosti návštevníka stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nieje prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Ako zamedziť ukladaniu cookies?

Použitiu cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniu svojho webového prehliadača.